Privacy statement

Over ons privacy statement

Stichting Vrienden van Zichron Menachem vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs, vrijwilligers, belangstellenden en andere betrokkenen waarmee Stichting Vrienden van Zichron Menachem contact heeft, van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting Vrienden van Zichron Menachem houdt zich aan de eisen van de geldende wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting Vrienden van Zichron Menachem, gevestigd aan Roffart 25, 1083 CJ Amsterdam.

Van wie verwerken we de persoonsgegevens?

Als je de Stichting Vrienden van Zichron Menachem financieel helpt, als vrijwilliger bijdraagt of geïnteresseerd bent in onze activiteiten, verwerken wij mogelijk gegevens over jou.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Soort persoonsgegevens Welke gegevens kunnen dit zijn?
  Identificerende gegevens
 • Voor- en achternaam
 • Aanhef
 • Geboortedatum
  • Contactgegevens
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
  • Donatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Machtigingsformulier
 • Je deelname aan een evenement
  • Correspondentie
 • Gegevens die je aan ons doorgeeft
 • Gegevens in e-mails en brieven
 • Gegevens die je actief verstrekt of invult in formulieren
  • Hoe komen we aan je gegevens?
 • De meeste gegevens ontvangen we omdat jij die zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld omdat je een donatie doet of met ons communiceert.
 • Als je de Stichting Vrienden van Zichron Menachem volgt op sociale media, kunnen we toegang krijgen tot je openbare profiel.
 • Waarom verwerken wij persoonsgegevens en wat is de grondslag?

  Doeleinde Voorbeelden
   Om je verzoek uit te voeren in het kader van donatie.

   Grondslag: noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst

  • Om je donatie te verwerken
  • Het bijhouden van een donateursadministratie
  • Om je een bewijs van donatie te kunnen sturen en je te bedanken
  • Het gebruik van functionele cookies bij online donaties
  • Het administreren van je deelname aan acties/evenementen
  • Het aanmaken van een erfenisdossier
   Om je verzoek om informatie uit te voeren en ten behoeve van voorlichting.

   Grondslag: noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst, toestemming voor nieuwsbrieven

  • Het sturen van door jou aangevraagde informatie en brochures
  • Je deelname aan een evenement of bijeenkomst bevestigen en informatie toesturen
  • Het sturen van nieuwsbrieven van de Stichting Vrienden van Zichron Menachem
   Om je werkzaamheden als vrijwilliger mogelijk te maken.

   Grondslag: noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst

  • Het bijhouden van een vrijwilligersadministratie
  • Het sturen van benodigde informatie en materialen
   Voor relatiebeheer en in het kader van fondsenwerving.

   Grondslag: noodzakelijk voor het gerechtvaardigd fondsenwervingsbelang van de Stichting Vrienden van Zichron Menachem

  • Je informeren over een campagne
  • Je uit te nodigen voor een evenement
   Om relaties met partners en leveranciers aan te gaan.

   Grondslag: noodzakelijk voor het uitvoeren overeenkomst

  • Het sluiten van overeenkomsten
  • Contact met je onderhouden
   Voor de uitvoering van bedrijfsprocessen en intern management.

   Grondslag: noodzakelijk voor het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van de Stichting Vrienden van Zichron Menachem

  • Managementrapportages
  • Interne en externe controles laten uitvoeren

  Wat zijn je rechten?

  Je hebt het recht ons te verzoeken om je rechten uit te oefenen ten aanzien van je persoonsgegevens. Bekijk hieronder de onderwerpen.

  Inzage

  Je kan de Stichting Vrienden van Zichron Menachem verzoeken om jou mee te delen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, gedeeld met welke derden/partners, de gehanteerde bewaartermijnen, de bron waarvan eventueel persoonsgegevens buiten de betrokkene om zijn verzameld en informatie over eventuele geautomatiseerde besluitvorming.

  Correctie

  Je kan de Stichting Vrienden van Zichron Menachem verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen indien deze persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn.

  Verwijdering

  Je kan de Stichting Vrienden van Zichron Menachem verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen wanneer de persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer je bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is.

  Beperking van de verwerking

  Je kan de Stichting Vrienden van Zichron Menachem verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken door deze tijdelijk alleen op de slaan en niet verder te verwerken, wanneer de juistheid van de persoonsgegevens worden betwist, de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is maar de medewerker wenst geen verwijdering van de eigen persoonsgegevens, of in afwachting van de reactie op een verzoek om uitoefening van het recht op bezwaar.

  Bezwaar

  Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens in het kader van ons gerechtvaardigd belang. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of je gegevens niet meer gebruikt mogen worden.

  Bezwaar tegen direct marketing

  Je kunt te allen tijde specifiek bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing. In elke nieuwsbrief die de Stichting Vrienden van Zichron Menachem stuurt is een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Ook kan na elk telefoongesprek het recht van bezwaar worden uitgeoefend. Wanneer je je recht van bezwaar wil uitoefenen, kan je ook een e-mail sturen naar info@ZichronMenachem.nl. Je kan je verzoek ook schriftelijk richten aan:

  Stichting Vrienden van Zichron Menachem, Roffart 25, 1083 CJ Amsterdam.

  Intrekken toestemming

  Wanneer we je hebben gevraagd om toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens, kun je ons benaderen om deze toestemming weer in te trekken. Wij stoppen dan met het verwerken van de persoonsgegevens ten aanzien waarvan je je toestemming intrekt, tenzij er een andere reden is die ons tot verwerking verplicht.

  Klacht

  Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door de Stichting Vrienden van Zichron Menachem, kan je dit aan ons melden. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Copyright © 2024 Zichron Menachem.